Brandveiligheid

Heeft u een aanschrijving gehad van het bevoegd gezag, een inspectie gehad van de brandweer of van uw verzekeraar met betrekking tot de brandveiligheid van uw vastgoed? Heeft u verbouw- of nieuwbouwplannen en wilt u de brandveiligheid goed en efficiënt binnen uw organisatie of proces oplossen?

Wij hebben een grote deskundigheid op het gebied van brandveiligheid. Denk daarbij aan het geven van brandveiligheidsadvies bij gebouwontwerp, een brandrisico-analyse van innovatieve of alternatieve ontwerpen, een brandveiligheidsscan van een bestaand gebouw (of ten behoeve van herbestemming) of een BHV-plan.

En zeker niet onbelangrijk: door veiligheid al in een vroeg stadium mee te nemen in de (ver)bouwplannen voorkomt u budgetoverschrijding en ongewenste vertragingen.

Diensten brandveiligheid

Dit betreft een document waarin een overzicht is opgenomen waarbij de uitgangspunten aangaande brandveiligheidsvoorzieningen worden aangegeven. Hiervoor wordt altijd eerst het ontwerp op basis van brandveiligheidseisen in bouwwetgeving (o.a. Besluit bouwwerken leefomgeving) beoordeeld. Tevens wordt aangegeven hoe tijdens de realisatie met bepaalde wensen en eisen moet worden omgegaan. Dit document is onontbeerlijk bij aanvragen en meldingen Omgevingsvergunning Bouw, Milieu en Brandveilig Gebruik. Tevens is dit een belangrijke onderlegger voor een bouwkundig en installatiebestek.

Het kan noodzakelijk zijn om gezien de grootte, het aantal en de mate van zelfredzaamheid van de aanwezige personen, het specifieke gebruik, complexiteit van het gebouwcomplex en het samenstel aan veiligheidsvoorzieningen de aanwezige brandbeveiliging uit te werken in een Integraal Plan Brandbeveiliging (IPB).
Doelen van de brandbeveiliging binnen het bouwwerk zijn hieronder gegeven:

  • het beheersen van een brand;
  • het beheersbaar houden van incidenten die zich voordoen als gevolg van brand;
  • het voorkomen van slachtoffers als gevolg van brand;
  • het voorkomen van schade aan het bouwwerk.

Het IPB gaat dieper en gedetailleerder in op de brandveiligheidsvoorzieningen en de BHV-organisatie dan een Uitgangspuntendocument brandveiligheid en geeft een samenhangend brandbeveiligingsconcept voor nu en in de toekomst. Het IPB werkt door in de bedrijfsvoering en het dient periodiek te worden geactualiseerd.

Het voorbereiden, aanvragen en indienen van gebruiksvergunningen en gebruiksmeldingen (Omgevingsvergunning activiteit Brandveilig Gebruik).

Wij voeren regelmatig inspecties (scans) uit in bestaande gebouwen. Voor onze opdrachtgevers is het van belang een goed inzicht te hebben in de brandveiligheid. Dit kan om verschillende redenen, bijvoorbeeld ten behoeve van vergunningen, verzekeringen, aan- en verkoop, een second opinion of anderszins. Voor onze opdrachtgevers beoordelen wij specifieke brandveiligheidsonderdelen zoals brand- en rookscheidingen of brandmeldinstallaties.

Een BHV-plan omschrijft hoe de BHV-organisatie ingericht en geoefend dient te zijn om de risico’s die uit o.a. een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) voortkomen, het hoofd te kunnen bieden. Dit in relatie met de overige brandveiligheidsvoorzieningen. Dit is van belang met name bij zorginstellingen waar veelal de cliënten zichzelf niet kunnen redden en bij bijeenkomsten/evenementen waar grote aantallen mensen samenkomen.

Een ontruimingsplan beschrijft wat er – in geval van nood- precies moet gebeuren om de aanwezige personen veilig uit een gebouw te krijgen. Het ontruimingsplan speelt een cruciale rol tijdens de voorbereiding op een eventuele calamiteit, maar is ook van belang tijdens een daadwerkelijke evacuatie.

Het Nederlands Normalisatie-instituut kent een leidraad voor het opstellen van een doeltreffend ontruimingsplan. NEN 8112:2017 ‘Leidraad voor ontruimingsplannen voor gebouwen’. Ontruimingsplannen die volgens de NTA 8112 zijn opgesteld, vergen slechts geringe aanpassing om te voldoen aan NEN 8112:2017.

Als nog niet duidelijk is welk brandveiligheidsconcept en welk type brandveiligheidsvoorziening gewenst of verplicht is, kunnen wij voor u een vooronderzoek doen naar de mogelijke alternatieven. Hierbij worden de eisen van de gebruiker ten aanzien van een efficiënte bedrijfsvoering en bedrijfscontinuïteit, wettelijke eisen en eventueel de voorwaarden van de verzekeraar meegenomen.

Op basis van een brandrisico-analyse worden mogelijkheden met elkaar vergeleken, zowel op praktische, technische als financiële aspecten.

Hierbij kunnen de wettelijke eisen worden aangehouden of juist een gelijkwaardige oplossing worden gegeven, op basis van geaccepteerde richtlijnen of een brandscenario.

Door in een vroeg stadium richting te geven aan ontwikkelaars, architecten en ontwerpers kunnen wij voorkomen dat bouwplannen ongewenste vertragingen oplopen en budgetten overschreden worden.

Brandveiligheid wordt steeds meer een prioriteit voor diverse organisaties. Wij als NABR kunnen u bij staan met het opstellen van diverse beleidstukken. Voor diverse woningcorporaties hebben wij een beleidsstuk opgesteld hoe men omgaat met de brandveiligheid van hun vastgoed. Hierbij gaat het om de prioritering van de gestapelde bouw, aan welke panden dienen als eerst aanpassingen te worden gedaan. Maar denk ook aan de steeds veranderende wetgeving, zoals het verplichtstellen van rookmelders in elke woning of met betrekking tot scootmobielen, waar kan deze het meest brandveilig gestald worden binnen een wooncomplex. NABR denkt met u mee hoe deze werkzaamheden het best in uw organisatie kunt wegzetten.
Voor het verkrijgen van een evenementenvergunning dient men in veel gevallen een opvang- en doorstroomcapaciteitsberekening aan te leveren. Met deze berekening wordt bepaald hoeveelheid personen die zich in een bepaalde ruimte aanwezig mogen zijn met de voorwaarde dat zij binnen een gestelde ontruimingstijd de ruimte veilig kunnen verlaten. NABR stelt voor u deze berekening op en adviseert wat de veiligste uitgangspunten zijn voor uw evenement met betrekking tot vluchten bij een calamiteit.

NABR kan voor u een brandoverslagberekening opstellen. Deze berekening toont aan of uitwendige scheidingsconstructies zoals gevels en daken dienen te voorzien van brandwerende voorzieningen, zoals bijvoorbeeld brandwerend glas. Vanuit het Besluit Bouwwerken leefomgeving worden eisen gesteld aan de uitwendige scheidingsconstructies wanneer bv. twee gebouwen op ieder een aparte perceelgrens minder dan 7,5 meter van elkaar bevinden of bv. de appartementen boven elkaar. NABR kan deze berekening maken aan de hand van de nieuwste software en bespaart voor u als opdrachtgever vele bouwkosten wanneer de berekening positief resultaat aantoont. Indien dit niet het geval is, denken wij graag met u mee over een passende kostenbewuste en brandveilige oplossing.

NEN6060
NABR kan voor u een vuurlastberekening opstellen conform de NEN6060. Het doel van het uitvoeren van een vuurlastberekening conform NEN6060 is om aan te tonen dat het toepassen van een groter brandcompartiment dan voorgeschreven in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) de gelijkwaardige mate van veiligheid bezit zoals het Bbl beoogt. Met deze berekening kunnen wij ook aantonen dat men een langere vluchtroute mag toepassen dan de vereiste lengtes conform Bbl.

NEN6090
NABR kan voor u een permanente vuurlastberekening opstellen conform de NEN6090. Het doel van het uitvoeren van een vuurlastberekening conform NEN6090 is om aan te tonen dat een reductiemaatregel op de sterkte bij brand mag worden toegepast, zodat de tijdsduur met betrekking tot het bezwijken van de bouwconstructie van bv. de vereiste 90 minuten conform Bbl naar 60 minuten mag worden gereduceerd. De berekening toont hiermee de gelijkwaardige mate van veiligheid aan zoals beoogd in het Bbl.

NABR kan voor u een PvE voor brandmeldinstallaties en blusinstallaties opstellen. In een PvE komen de eisen en te verwachten werking van de installatie naar voren. De werkzaamheden bestaan uit het bepalen van de eisen voor de installatie vanuit Besluit bouwwerken leefomgeving en relevante normen. In overleg met u, als de opdrachtgever, worden de uitgangspunten en werking van de installatie nader bepaald. Vervolgens wordt het PvE opgesteld waarmee bij het bevoegd gezag aangetoond kan worden dat wordt voldaan aan de eisen. Tevens dient het document als onderlegger voor het ontwerpen en realiseren van de installatie door een nader te bepalen installateur.