Brandveiligheid

Heeft u een aanschrijving gehad van het bevoegd gezag, een inspectie gehad van de brandweer of van uw verzekeraar met betrekking tot de brandveiligheid van uw vastgoed? Heeft u verbouw- of nieuwbouwplannen en wilt u de brandveiligheid goed en efficiënt binnen uw organisatie of proces oplossen?

Wij hebben een grote deskundigheid op het gebied van brandveiligheid. Denk daarbij aan het geven van brandveiligheidsadvies bij gebouwontwerp, een brandrisico-analyse van innovatieve of alternatieve ontwerpen, een brandveiligheidsscan van een bestaand gebouw (of ten behoeve van herbestemming) of een BHV-plan.

En zeker niet onbelangrijk: door veiligheid al in een vroeg stadium mee te nemen in de (ver)bouwplannen voorkomt u budgetoverschrijding en ongewenste vertragingen.

Nieuwbouw

Bestaande bouw

Uitgangspuntendocument brandveiligheid (UPD)

Uitgangspuntendocument brandveiligheid

Dit betreft een document waarin een overzicht is opgenomen waarbij de uitgangspunten aangaande brandveiligheidsvoorzieningen worden aangegeven. Hiervoor wordt altijd eerst het  ontwerp op basis van brandveiligheidseisen in bouwwetgeving (o.a. Bouwbesluit 2012) beoordeeld. Tevens wordt aangegeven hoe tijdens de realisatie met bepaalde wensen en eisen moet worden omgegaan. Dit document is onontbeerlijk bij aanvragen en meldingen Omgevingsvergunning Bouw, Milieu en Brandveilig Gebruik. Tevens is dit een belangrijke onderlegger voor een bouwkundig en installatiebestek.

Aan dit document kunnen notities worden toegevoegd, zoals een rapportage beheersbaarheid van brand (vuurlastberekening), capaciteitsberekening van vluchtroutes, brandoverslagberekeningen, Programma’s van Eisen voor brandmeldinstallaties en brandblusinstallaties en adviezen ten behoeve van opslag gevaarlijke stoffen.

Integraal Plan Brandbeveiliging (IPB)

Integraal Plan Brandbeveiliging (IPB)
Het kan noodzakelijk zijn om gezien de grootte, het aantal en de mate van zelfredzaamheid van de aanwezige personen, het specifieke gebruik, complexiteit van het gebouwcomplex en het samenstel aan veiligheidsvoorzieningen de aanwezige brandbeveiliging uit te werken in een Integraal Plan Brandbeveiliging (IPB).
Doelen van de brandbeveiliging binnen het bouwwerk zijn hieronder gegeven:

  • het beheersen van een brand;
  • het beheersbaar houden van incidenten die zich voordoen als gevolg van brand;
  • het voorkomen van slachtoffers als gevolg van brand;
  • het voorkomen van schade aan het bouwwerk.

Het IPB gaat dieper en gedetailleerder in op de brandveiligheidsvoorzieningen en de BHV-organisatie dan een Uitgangspuntendocument brandveiligheid en geeft een samenhangend brandbeveiligingsconcept voor nu en in de toekomst. Het IPB werkt door in de bedrijfsvoering en het dient periodiek te worden geactualiseerd.

Brandrisico-analyse

Brandrisico-analyse

Als nog niet duidelijk is welk brandveiligheidsconcept en welk type brandveiligheidsvoorziening gewenst of verplicht is, kunnen wij voor u een vooronderzoek doen naar de mogelijke alternatieven. Hierbij worden de eisen van de gebruiker ten aanzien van een efficiënte bedrijfsvoering en bedrijfscontinuïteit, wettelijke eisen en eventueel de voorwaarden van de verzekeraar meegenomen. Op basis van een brandrisico-analyse worden mogelijkheden met elkaar vergeleken, zowel op praktische, technische als financiële aspecten. Hierbij kunnen de wettelijke eisen worden aangehouden of juist een gelijkwaardige oplossing worden gegeven, op basis van geaccepteerde richtlijnen of een brandscenario.

Door in een vroeg stadium richting te geven aan ontwikkelaars, architecten en ontwerpers kunnen wij voorkomen dat bouwplannen ongewenste vertragingen oplopen en budgetten overschreden worden.

Gebruiksvergunningen en gebruiksmeldingen

Gebruiksvergunningen en gebruiksmeldingen

Het voorbereiden, aanvragen en indienen van gebruiksvergunningen en gebruiksmeldingen (Omgevingsvergunning activiteit Brandveilig Gebruik).

Brandveiligheidsscan

Brandveiligheidsscan

Wij voeren regelmatig inspecties (scans) uit in bestaande gebouwen. Voor onze opdrachtgevers is het van belang een goed inzicht te hebben in de brandveiligheid. Dit kan om verschillende redenen, bijvoorbeeld ten behoeve van vergunningen, verzekeringen, aan- en verkoop, een second opinion of anderszins. Voor onze opdrachtgevers beoordelen wij specifieke brandveiligheidsonderdelen zoals brand- en rookscheidingen of brandmeldinstallaties.

BHV-plan, ontruimingsplan en vluchtplattegronden

BHV-plan, ontruimingsplan en vluchtplattegronden

Een BHV-plan omschrijft hoe de BHV-organisatie ingericht en geoefend dient te zijn om de risico’s die uit o.a. een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) voortkomen, het hoofd te kunnen bieden. Dit in relatie met de overige brandveiligheidsvoorzieningen. Dit is van belang met name bij zorginstellingen waar veelal de cliënten zichzelf niet kunnen redden en bij bijeenkomsten/evenementen waar grote aantallen mensen samenkomen.

Een ontruimingsplan beschrijft wat er – in geval van nood- precies moet gebeuren om de aanwezige personen veilig uit een gebouw te krijgen. Het ontruimingsplan speelt een cruciale rol tijdens de voorbereiding op een eventuele calamiteit, maar is ook van belang tijdens een daadwerkelijke evacuatie.

Het Nederlands Normalisatie-instituut kent een leidraad voor het opstellen van een doeltreffend ontruimingsplan. NEN 8112:2010 ‘Leidraad voor ontruimingsplannen voor gebouwen’. Ontruimingsplannen die volgens de NTA 8112 zijn opgesteld, vergen slechts geringe aanpassing om te voldoen aan NEN 8112:2010.

Brandrisico-analyse

Brandrisico-analyse

Als nog niet duidelijk is welk brandveiligheidsconcept en welk type brandveiligheidsvoorziening gewenst of verplicht is, kunnen wij voor u een vooronderzoek doen naar de mogelijke alternatieven. Hierbij worden de eisen van de gebruiker ten aanzien van een efficiënte bedrijfsvoering en bedrijfscontinuïteit, wettelijke eisen en eventueel de voorwaarden van de verzekeraar meegenomen.

Op basis van een brandrisico-analyse worden mogelijkheden met elkaar vergeleken, zowel op praktische, technische als financiële aspecten.

Hierbij kunnen de wettelijke eisen worden aangehouden of juist een gelijkwaardige oplossing worden gegeven, op basis van geaccepteerde richtlijnen of een brandscenario.

Door in een vroeg stadium richting te geven aan ontwikkelaars, architecten en ontwerpers kunnen wij voorkomen dat bouwplannen ongewenste vertragingen oplopen en budgetten overschreden worden.

 

Heeft u vragen?

Bel ons direct op 053 431 30 00 of vul onderstaand formulier in.

reCAPTCHA is required.